Financiële nabestaandenzorg.

De term “financiële nabestaandenzorg” kan op verschillende manieren uitgelegd worden.

Een eerste uitleg is: ervoor zorgen dat de nabestaanden geholpen worden met de afwikkeling van de nalatenschap bij het overlijden van een dierbare. Wij trekken het graag breder en leggen het liever als volgt uit: zorg ervoor dat uw nabestaanden goed achterblijven door bij leven uw zaken goed te regelen. Schep financiële rust, zowel bij leven als in het geval u komt te overlijden.

Waar begint u?

De basis van financiële rust is het opstellen van:

 1. huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, samenlevingscontract;
 2. een testament;
 3. een levenstestament.

De inhoud van deze documenten hangt uiteraard af van uw persoonlijke situatie en uw wensen. Een notaris kan u hierin adviseren.

 

Huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, samenlevingscontract

We kennen drie samenlevingsvormen: huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonen.

Indien u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan wordt uw relatie officieel vastgelegd. Hier komen rechten en plichten uit voort die in de wet zijn vastgelegd. Met huwelijkse voorwaarden respectievelijk partnerschapsvoorwaarden maakt u die regels op maat.

Als u samenwoont, dan is uw relatie niet officieel vastgelegd. Er gelden dan geen wettelijke rechten en plichten. Desondanks bestaat er vaak behoefte om onderlinge afspraken te formaliseren. Dit geschiedt in de vorm van een samenlevingscontract.

Voor elke samenlevingsvorm kan er dus een contract worden opgesteld waarin de spelregels van de relatie vastgelegd worden. Dit contract wordt opgesteld door de notaris.

De kosten voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bedragen ca. € 900,00. Het opstellen van een samenlevingscontract kost ca. € 300,00.

 

Testament

Een testament is een document dat in werking treedt als u komt te overlijden. In een testament wordt vastgelegd wat er met uw nalatenschap moet gebeuren. Heeft u geen testament opgesteld, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn.

Er zijn verschillende testamentvormen. De meest bekende vormen zijn: ouderlijke boedelverdeling (langstlevende testament), quasi-wettelijke verdeling, vruchtgebruiktestament, tweetrapstestament en keuzetestament. Win advies in welke testamentvorm het beste past bij uw situatie.

In een testament wordt een executeur benoemd die de taak krijgt om de nalatenschap af te wikkelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: begrafenisexecuteur, “gewone” executeur, en executeur-afwikkelingsbewindvoerder.

Een begrafenisexecuteur is uitsluitend belast met het regelen van de uitvaart.

Een “gewone” executeur heeft meer taken naast alleen het regelen van de uitvaart. Denk hierbij aan het afhandelen van de nalatenschap, het betalen van rekeningen, het uitkeren van legaten, en het verzorgen van de aangifte erfbelasting. Uiteraard kan hij hierbij adviseurs inschakelen die hem bij staan. De verdeling van de bezittingen geschiedt door de erfgenamen zelf.

Een executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft dezelfde taken als de executeur, aangevuld met nog een aantal extra taken. Hierbij gaat het vaak om het verdelen van de erfenis.

Een testament wordt opgesteld door een notaris. De kosten van een eenvoudig testament bedragen gemiddeld € 400,00.

 

Levenstestament

Een levenstestament is een document dat in werking treedt op het moment dat u wilsonbekwaam wordt. Wilsonbekwaam betekent dat u niet meer zelfstandig kunt beslissen. Het meest bekende voorbeeld is dementie. In een levenstestament legt u vast wie uw financiële, medische en persoonlijke zaken moet gaan regelen op het moment dat u dit zelf niet meer kunt.

Indien u geen levenstestament opstelt en u wordt wilsonbekwaam, dan moet u naar de rechter. Deze bepaalt dan wie uw zaken moet gaan behartigen. Wilt u zelf bepalen wie uw belangen moet gaan behartigen als u wilsonbekwaam wordt? Stel dan een levenstestament op. Zo houdt u de regie in eigen handen.

Een levenstestament wordt opgesteld door een notaris. De kosten van een eenvoudig levenstestament bedragen gemiddeld € 400,00.

 

Financieel inzicht

Zorg voor inzicht in uw financiële situatie, zowel nu als in de toekomst. U kunt hierbij de hulp inroepen van een financieel planner.

Breng allereerst uw huidige inkomsten, uitgaven en vermogen in kaart. En werk later de toekomstige financiële situaties uit. Denk hierbij aan:

 1. Financiële situatie bij pensionering;
 2. Financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid;
 3. Financiële situatie bij overlijden.

Aan de hand van de uitgewerkte scenario’s worden mogelijke risico’s gesignaleerd. En kan op zoek worden gegaan naar oplossingen om deze risico’s te minimaliseren. Verzekeringsproducten vormen hierbij een belangrijk instrument.

Het verkrijgen van financieel inzicht is in principe een eenmalige actie. Maar waarom zou u het hierbij laten? Het is een kleine moeite om jaarlijks de financiën weer tegen het licht te houden. Bespreek jaarlijks uw financiële situatie met uw financieel planner. Stel vast of de koers nog wordt gevaren die in de financiële planning uitgestippeld is. Bij te grote afwijkingen kunt u dan nog tijdig bijsturen.

Mochten zich in de loop van het jaar grote wijzigingen voordoen (bijvoorbeeld: geboorte, scheiding, overlijden), neem dan meteen contact op met uw financieel planner. Enerzijds om de gevolgen voor uw financiële situatie in kaart te brengen, anderzijds om de nodige acties uit te voeren om de financiële rust te herstellen.

Om een vergelijking te maken, uw auto heeft ook jaarlijks onderhoud nodig om te kunnen blijven rijden. Zo ook uw financiële situatie. Periodiek onderhoud zorgt ervoor dat u financieel gezond blijft.

De kosten van het opstellen van een eenvoudige financiële planning bedragen ca. € 1.500.

 

Archivering

Het sluitstuk van financiële rust is het archiveren van uw documenten. Leg een ordner met belangrijke documenten aan en bewaar deze op een veilige plek. Dit kan zowel op papier als digitaal. En zorg ervoor dat uw financieel adviseur ook altijd in het bezit is van de meest recente documenten.

Een inhoudsopgave zou kunnen zijn:

 • Huwelijkse voorwaarden / partnerschapsvoorwaarden / samenlevingscontract
 • Testamenten
 • Levenstestamenten
 • Eigendomsakte eigen woning
 • Hypotheekakte eigen woning
 • Hypotheekgegevens
 • Verzekeringspolissen
 • Mijnpensioenoverzicht.nl
 • Aangiften erfbelasting
 • Aangiften inkomstenbelasting

Zo hebben u, uw gevolmachtigden, uw nabestaanden en uw adviseurs op elk gewenst moment alle belangrijke documenten binnen handbereik. Dit zorgt ervoor dat financiële zaken op snelle wijze kunnen worden geregeld.

 

Tot slot

Het verliezen van een dierbare gaat gepaard met veel emotie. Als dit ook nog gepaard gaat met financieel leed, dan is de pijn nog groter. Dit kunt u voorkomen door uw financiële zaken goed in te regelen en up-to-date te houden. Dat u hierbij wordt bijgestaan door adviseurs (notaris, financieel planner, verzekeringsadviseur) is meer dan logisch. Op voorhand kost dit geld, achteraf gezien kan het veel geld besparen. Afgezien van het kostenaspect: het besef dat uw financiële zaken goed geregeld zijn, is onbetaalbaar. Financiële rust begint bij u zelf!

Bart de Waal (Register Belastingadviseur en Register Estate Planner)

Terug naar het overzicht